Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie

ul. Warszawska 11

32-200 Miechów

e-mail: zarzaddrog@poczta.onet.pl

Strona główna

Siedziba

Dyrekcja

Telefony

Przetargi

Ogłoszenia

Drogi

Gminy

Informacje

ZUD

Instytucje

Formularze

BIP

Podstawowe zadania:

1. Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej
2. Opracowywanie projektów planów finansowania, budowy, modernizacji, utrzymania i odnowy dróg, obiektów mostowych.
3. Pełnienie funkcji inwestora nad prowadzonymi robotami drogowo-mostowymi.
4. Organizowanie i przeprowadzanie przetargów na roboty drogowe i mostowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
5. Uzgadnianie lokalizacji ogrodzeń i zjazdów
 
     - wzór druku na lokalizacje zjazdu,
     - wzór druku na lokalizację ogrodzenia
6. Utrzymanie nawierzchni chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą.
7. Koordynacja robót w pasie drogowym.
- wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi
  powiatowej w celu prowadzenia robót związanych z budową lub
  przebudową zjazdu,
 
- wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu
  prowadzenia robót,
 
- wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
  w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury
  technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub
  potrzebami ruchu drogowego,
 
- wniosek o kontynuowanie zajęcia pasa drogowego z tytułu
  umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej,
 
- wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pod
  tymczasowe stoisko handlowe,
 
- wniosek o zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia reklamy,
 
- wniosek o  wydanie oświadczenia o możliwości połączenia  działki  z drogą publiczną,
 
- wniosek o wycinkę drzew i krzewów rosnących w granicach pasa drogowego.
 
8. Prowadzenie zagadnień związanych z ochroną dróg i obiektów mostowych.
9. Prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych.
10. Realizacja zadań w zakresie inżynierii i bezpieczeństwa ruchu drogowego:

- opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia projektów stałej organizacji ruchu
- opiniowanie projektów oznakowania z innymi kategoriami dróg

- wydawanie zezwolenia na korzystanie z przystanków komunikacji publicznej zlokalizowanych przy drogach powiatowych powiatu miechowskiego

- warunki i wymagania

11. Przeprowadzanie okresowej kontroli stanu dróg i obiektów mostowych
12. Wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających.
13. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego.
14. Prowadzenie gospodarki zadrzewieniowej.
15. Prowadzenie zimowego utrzymania dróg, a w szczególności:
- opracowywanie planów operacyjnych zimowego utrzymania i koordynacja działań w tym zakresie,
- zabezpieczenie materiałów i sprzętu do zimowego utrzymania,
16. Koordynacja działań Zarządu  z działaniami komórek organizacyjnych Starostwa Powiatu.

 

   
   

 

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Warszawska 11, 32-200 Miechów, NIP: 659-13-31-127, REGON: 299943221